Analiza sprawdzianu 2013 - Nauczanie wczesnoszkolne

Szczegóły

Wnioski ze sprawdzianu trzecioklasisty

Sprawdzian trzecioklasisty odbył się 14 marca 2012 roku w auli szkolnej. Uczniowie klasy III A i III B pisali dwa testy .Pierwszy z nich to test z edukacji polonistycznej. Drugi z edukacji matematyczno – przyrodniczej.

W wyniku analizy testów nasunęły się następujące wnioski:

  • Należy doskonalić w szczególności technikę cichego czytania ze zrozumieniem

   Czytanie ze zrozumieniem ma we współczesnym świecie znaczenie szczególne. Ustawiczne kształcenie opiera się przede wszystkim na czytaniu ze zrozumieniem, a rozwój nauki i techniki niesie coraz to więcej instrukcji, opisów oraz informacji, niezbędnie potrzebnych każdemu człowiekowi współczesnej rzeczywistości. Poprawna realizacja zadań w zakresie kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów klas początkowych, przygotowuje ich do nauki w klasach wyższych.

  • Należy stale dbać o to ,aby dzieci wypowiadały się poprawnie ,pełnymi zdaniami.

Należy również zwiększyć ilość ćwiczeń ortograficznych ,gdyż dzieci popełniają wiele błędów. Ogólny wniosek w zakresie edukacji polonistycznej wiąże się z zachęcaniem uczniów do czytania tekstów lub ich fragmentów oraz różnego rodzaju czasopism. Należy zwiększyć kontakt z literaturą popularno - naukową. Będzie to dla ucznia okazją do doskonalenia techniki czytania, stanowić będzie źródło informacji o otaczającym nas świecie i jednocześnie będzie tworzywem do ćwiczeń słownikowo - frazeologicznych. Zwiększony kontakt z piśmiennictwem popularno - naukowym wyeliminuje zbyt prosty język, jaki spotykamy w literaturze dziecięcej i zmusi ucznia do wysiłku w rozumieniu tekstu. Należy także dość często organizować gry i zabawy, a także układać zadania matematyczne, których instrukcje podawane na piśmie będą zawierały określone struktury logiczne.

W zakresie edukacji matematycznej:

  • Należy wykonywać ćwiczenia ,które zwiększą sprawność rachunkową i biegłe liczenie w pamięci w zakresie 100 w zakresie dodawania, odejmowania ,mnożenia i dzielenia w zakresie 100.
   
© Szkoła Podstawowa im. K. Miarki w Pielgrzymowicach